Privacyverklaring

Privacyverklaring Hondenmassage Volendam.

Hondenmassage Volendam gevestigd aan de Leliestraat 8 1131 LG Volendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 www.hondenmassagevolendam.nl  leliestraat 8 1131 LG Volendam 0628678203

Mieke Tol- Buys eigenaar van Hondenmassage Volendam zij is te bereiken via hondenmassagevolendam@hotmail.com

Persoonsgegevens

Hondenmassage Volendam verwerkt persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres en huisnummer
  • woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E- mailadres
  • Naam, afstamming, geslacht, ras en leeftijd van uw dier

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hondenmassage Volendam respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Vanuit overeenkomst om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Vanuit wettige plicht voor het behandelen van uw betaling.
  • Vanuit gerechtvaardigd belang in opdracht van u als klant of derden, dan wel t.b.v. marketingdoeleinden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hondenmassage Volendam bewaart uw gegevens op papier en PDF bestand voor onbepaalde tijd. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doelgebruikt dan het verlenen van zorg passend bij uw hulpvraag.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hondenmassage Volendam verstrekt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, en/of uitsluitend in die gevallen indien sprake is van een noodsituatie waarin u zelf geen toestemming meer kunt geven en uw gezondheid of die van het dier in gevaar is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hondenmassage Volendam gebruikt geen cookies.

Gegevens in zien, aan passen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hondenmassage Volendam en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hondenmassagevolendam@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie, mrz (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hondenmassage Volendam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, volgend de normering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dit wordt regelmatig geƫvalueerd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hondenmassagevolendam@hotmail.com